มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6524202   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การเงิน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ