มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6525301   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   652530101 นางสาวนิภาวรรณ จันทร์พุฒ     
2   652530102 นางสาวขัตติยา สิงห์วิจารณ์     
3   652530103 นางสาวธนัญญา สมัคการ     
4   652530104 นางสาวเอกปวีร์ ภูสมจิตร     
5   652530105 นางสาวสมิตา เสตพรรณ     
6   652530106 นางสาวสุนิษา หลงสิม     
7   652530107 นางสาวหยาดพิรุณ วุ่นฟัก     
8   652530108 นางสาวกัญญา มั่นคง     
9   652530109 นางสาวณธพร สุดประเสริฐ     
10   652530110 นางสาวกุลธิดา คำชมภู     
11   652530111 นางสาวนวพร ศรีทอง     
12   652530112 นางสาวกชนิภา เอี่ยมอ่ำ     
13   652530113 นางสาววรรณิภา ชุดนอก     
14   652530114 นางสาวทิพย์สุดา แสงอรุณ     
15   652530115 นางสาววิรัชฎาพร สมแก้ว     
16   652530116 นางสาวเบญจมาส มากำเนิด     
17   652530117 นางสาวบัวสาย ทองอัญชา