มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6526201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   652620101 นางสาวณปภาวรินทร์ จันทรังษี     
2   652620102 นายวรายุทธ เพชรเเสง     
3   652620103 นายศรายุธ ปล้องนาค     
4   652620104 นายพัชรดนัย หายหัดถี     
5   652620105 นายพิบูลย์ รื่นสันต์ ทรายทองวัฒนา     
6   652620106 นายกนกพล ปิยะมัยคงเดช     
7   652620107 นายราเชนทร์ นาคนวล     
8   652620108 นายอนาวิน วงษ์ราตรี     
9   652620109 สิบตำรวจตรีสิรภพ กันยะมูล     
10   652620110 นายดนยวรรธ ก่อกุลกิตติคุณ     
11   652620111 นายฐิติพงศ์ บดีรัฐ     
12   652620112 นายอัมพร สงแก้ว     
13   652620113 นางสาวภูษณิศา รอดวงษ์     
14   652620114 นางสาวพรรัตน์ พารีตา     
15   652620115 นายณัฐวัตร เปลี่ยนแปลก     
16   652620116 นายสิทธิพล ดวงสามี     
17   652620117 นายกฤษณพล เฉลิมศรี     
18   652620118 นายวันทยา ปานทิพย์     
19   652620119 นายกิตตินันท์ ทรงมะลิ     
20   652620120 นางสาวณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ     
21   652620121 นายชลิต กอสัมพันธ์     
22   652620122 นางสาวสุมิตรา ฤวัฒนะ     
23   652620123 นางสาวกัญญาลักษณ์ เดชวุธ     
24   652620124 นางสาวอรอนงค์ สานเมทา     
25   652620125 นายธีรภัทร์ จันทร์รัตนแสง     
26   652620126 นายนิพนธ์ จันทร์วิถี     
27   652620127 นายพิษณุพงศ์ สอิ้ง     
28   652620128 นายนรพนธ์ อยู่สุภาพ