มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6528201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   652820101 นายอธิภัทร สุภาพร     
2   652820102 นางสาววรรณวิษา วงศ์ประเสริฐ     
3   652820103 นางสาวสิริวิมล เย็นฉ่ำ     
4   652820104 นายปฐมพงษ์ สุขเจริญ     
5   652820105 นางสาวสุธิดา วันทา     
6   652820106 นางสาวสุพัชฌาย์ ช่วงทอง     
7   652820107 นางสาวธัญชนก ภาวินิจ     
8   652820108 นางสาวธมลวรรณ แพจุ้ย     
9   652820109 นางสาวฐิติพร เขียวอ่อน     
10   652820110 นายนมัสชัย อู่ไทย     
11   652820111 นางสาวกมลภรณ์ คำมาวงศ์     
12   652820112 นางสาวรสสุคนธ์ เหมแดง     
13   652820113 นางสาวชลดา อินทพงษ์     
14   652820114 นางสาวศุภณิฎา อินหันต์     
15   652820115 นายประพันธ์ เนื่องกันทา     
16   652820116 นางสาวนิ่มอนงค์ ดาบลี     
17   652820117 นางสาววรณัน นุชทรวง     
18   652820118 นายอิทธิฤทธิ์ คิดชอบ     
19   652820119 นายอภิรักษ์ รักเกื้อ