มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6533201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ