มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6534201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ