มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6535201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   653520101 นางสาวกัลยา ศิรินุกุล     
2   653520102 นางสาววีนัส คีรีเจริญ     
3   653520103 นางสาวแก้ว ศรีสว่างพงศ์     
4   653520104 นางสาวรจริน คำแดง     
5   653520105 นางสาวภาวินี หล้าใจ     
6   653520106 นางสาวเมฆขลา -     
7   653520107 นางสาวนิราวรรณ แก้วเข็ม     
8   653520108 นางสาวรุจาภา ปิงเมือง     
9   653520109 นางสาวอธิชา ท้าวน้อย     
10   653520110 นางสาววิมลวรรณ ดวงตาทิพย์     
11   653520111 นายปาตี -     
12   653520112 นางสาวทิพย์วรรณ ภูมา     
13   653520113 นายธีรภัทร์ จิตต์ซื่อ     
14   653520114 นายเพียวยียี -     
15   653520115 นางสาวมัยโมนา -