มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6538201   ภาคกศ.บป. (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   653820101 นายเจ้าสัว รัตนชินโชค     
2   653820102 นายสรรเสริญ สารจุม     
3   653820103 นางสาวฟาติมา อัครพิชัย     
4   653820104 นายณัฐพล ใบเตย     
5   653820105 นายวุฒินันท์ ศรีเหรา     
6   653820106 นายกฤษดา เทียมจันทร์     
7   653820107 นางสาวอาซีดา เพชรรัศมีโรจน์     
8   653820108 นางสาวเมธาวี ก้อนคำ     
9   653820109 นางสาวภัทรกานต์ จักษุ     
10   653820110 นางสาวเกษร ต๋าคำ     
11   653820111 นายอภิโชติ ปัญญาวงศ์     
12   653820112 นายธนกฤต พัฒนาพาณิชย์     
13   653820113 นายวิทยา -     
14   653820114 นางสาวพัชร์ณัฏฐ์ พูลทวี     
15   653820115 นายรัตพล สะขัดอ้อย     
16   653820116 สิบตำรวจโทปัณฑิตา แสงอุทัยทิพย์     
17   653820117 นายนันทยศ เณรแขก     
18   653820118 นางสาวมาลิษา ลังกาวงศ์     
19   653820119 นายบารมี แสนวงษา     
20   653820120 นายณรินทร์ แสนโท     
21   653820121 นายณัฐชนน นิลสิงขรณ์     
22   653820122 นายภูมินทร์ รอดเมือง     
23   653820123 นายพัทธดนย์ สิงห์ทอง     
24   653820124 นายกันตพงศ์ สุพรรณ์     
25   653820125 นายอริยะ ปาอ้าย     
26   653820126 นายคุณากร สะตัน     
27   653820127 นายบุญญฤทธิ์ แก้วจันทร์     
28   653820128 นายไซ เฮง ลิน โซ -     
29   653820129 นางสาวจิตตราภรณ์ สมจิตชมไพร