มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6541401   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   654140101 นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ     
2   654140102 นางสาวนิลาวัลย์ จันทร์ต้น     
3   654140103 นายสุรนาท โมลาลาย     
4   654140104 นายพีรภัทร ส่องแสง     
5   654140105 นางสาวณัฐพร ทองดี     
6   654140106 นางสาวอัจฉราพรรณ ขัดทาน     
7   654140107 นายกิติศักดิ์ แซ่จ้าง     
8   654140110 นางสาวเกศรา รักพ่วง     
9   654140111 นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ     
10   654140113 นายกรกช กำเลิศกล้า     
11   654140114 นายปิยณัฐ สาระถี     
12   654140115 นางสาวเกวลิน แสงอุทัย     
13   654140116 นางสาวตะวัน เขตคง     
14   654140117 นางสาวพิราวรรณ บุญชู     
15   654140118 นางสาวนภสร แย้มสอาด     
16   654140119 นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย     
17   654140120 นายอัษฎาวุธ ศิริพงษ์     
18   654140121 นางสาวฺเบญจรัตน์ แก้วเกตุ     
19   654140122 นายเกียรติก้อง ศรีทรรศนีย์     
20   654140123 นางสาวสุพัตรา ยิ้มบุญเกิด     
21   654140124 นางสาวรัศก์จิราภรณ์ อ่อนบรรจง     
22   654140125 นางกำไร ตะนะ     
23   654140126 นายจันทร์คำ ชุมภู     
24   654140127 นายพงศ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์     
25   654140128 นางสาวทิพย์วิมล พลาพล     
26   654140129 นายอมรเทพ พุกนัด     
27   654140130 นายอิทธิพล สุขสอาด