มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6542702   สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   654270201 นายจิโรจน์ สุพัฒน์     
2   654270202 นางวรรณทนา ละจุ้ม     
3   654270203 นางสาวมุทิตา นาคเมือง