มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6553201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655320101 นายพิตรพิบูล ตาคำ     
2   655320102 นายวสุพล มาสิม     
3   655320103 นายชาตรี สร้างสมสกุล     
4   655320104 นายขวัญชัย ลาติ๊บ     
5   655320105 นายโชคทวี อุปกุล     
6   655320106 นายชิดเล -     
7   655320107 นายคเชนทร์ ทิมแตง     
8   655320108 นายวีระชัย กวีสมบัติ     
9   655320109 นายกิตติชัย -     
10   655320110 นางสาวณัฐภษรณ์ ทับทิมทอง     
11   655320111 นายสถาปัตย์ สุยะตุ่น     
12   655320112 นายเมธา พันคำมา     
13   655320113 นายวัฒนา สุขเอม     
14   655320114 นายอภินันท์ จันเขียว     
15   655320115 นายปิยพัทธ์ อิ่มปัญญา     
16   655320116 นางสาวลภัสรดา ภัครวรกุล     
17   655320117 นายณัฐชนน ปินทา     
18   655320118 นายพีรพัฒน์ คงชื่น     
19   655320119 นายดำรงลักษณ์ ถาวร     
20   655320121 นายปิยะพงษ์ ห้วยผัด     
21   655320122 นายชนะชัย บุญสวาท