มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655420101 นายภคิน นวนดิบ     
2   655420102 นายฐากูร ถุงเงิน     
3   655420103 นายณัฐดนัย ร้อยสุยะ     
4   655420104 นายจักรภัทร รักษาเงิน     
5   655420105 นายณอัษฐพัทธ์ เขียวมูล     
6   655420106 นางสาวพรไพลิน อุประ     
7   655420107 นายภัทรชนน ใจแก้วทิ     
8   655420108 นางสาวชนันธร หวังคุ้มกลาง     
9   655420109 นายณัฐวุฒิ หารจิตร     
10   655420110 นายพันธุ์ธัช เลิศวิจตรทรัพย์     
11   655420111 นางสาวนรินทิพย์ กันทะวงษ์     
12   655420112 นายนิธิกร เดชตระการ     
13   655420113 นางสาวภาสินี โสภณเสรีสุข