มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554202   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655420201 นางสาวพิมพกานต์ ทากาศ     
2   655420202 นางสาววรัญญา แก้วเก๊าะ     
3   655420203 นางสาวชอแกลยาโม -     
4   655420204 นางสาววนิดา ภูริบริบูรณ์     
5   655420205 นางสาววาฮียา -     
6   655420206 นางสาวสุธาทิพย์ สายคำวงศ์     
7   655420207 นางสาวพัชราภรณ์ แดนพงพี     
8   655420208 นายมินฐกาจน์ กิ่งแก้ว     
9   655420209 นางสาวเพ็ญพิชชา ศิริขวัญ