มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554203   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655420301 นายเศรษฐบุตร กันทะวงค์     
2   655420302 นางสาวศุภิชชา ยอดเมือง     
3   655420303 นางสาวมณทิรัตน์ อำพิณ     
4   655420304 นางสาวรัตติกา เจริญผลิตผล     
5   655420305 นายสมชาย โชติบุญชัย     
6   655420306 นายปฏิพัทธ์ พรมใจ     
7   655420307 นางสาวณัฐชนก บ้านโก๋     
8   655420308 นางสาวมูแอ้เซ -     
9   655420309 นายวัชรากร จันต๊ะ     
10   655420310 นายเอกรัตน์ ประสิทธิ์     
11   655420311 นางสาวกัญญารัตน์ แผลติตะ     
12   655420312 นางสาวหนึ่งฤทัยวัลย์ พรมอินทร์     
13   655420313 นางสาวจิตติมา คงยิ่งพัฒนากุล     
14   655420314 นางสาวอมลรัตน์ คำแดง     
15   655420315 นายณภัทร ดอนคำมูล     
16   655420316 นายนพพร ขจรวิเศษ     
17   655420317 นางสาวพรนภัส วิจิตรไทย     
18   655420318 นายวทันยู ใจแก้วทิ     
19   655420319 นางสาวนิจกานต์ พรนภัสจรัสแสง     
20   655420320 นายจอร์ชบุช -     
21   655420321 นายสรวิศ ชัยวงศ์สิริ     
22   655420322 นายกฤษณะ เฮงสถิตวงศ์     
23   655420323 นายคุณัชญ์ กาวิลาส     
24   655420324 นางสาวพิสิทธิ์ -     
25   655420325 นางสาวมินตรา หล้าจอมใจ     
26   655420326 นายคทาเพชร อย่างคุณธรรม