มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554204   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655420401 นางสาวประกายรัตน์ ส่างโน     
2   655420402 นายเบญจมกร ยศโยธิน     
3   655420403 นางสาวหทัยทิพย์ ปานันต๊ะ     
4   655420404 นางสาวหทัยรัตน์ วรุณวิริยะ     
5   655420405 นายพุฒิพัชร์ เมฆเลื่อนลอย     
6   655420406 นางสาวศิรินัดดา เป็นสุข     
7   655420407 นายณัฐวัศ ส่างตา