มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554301   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655430101 นางสาวพรสุดา วิลาสไผ่เงิน     
2   655430102 นายโชคชัย มีท่า     
3   655430103 นายธนพล หทัยสดใส     
4   655430104 นางสาวสุภาวดี ศรีละมนตรี     
5   655430105 นางสาวณธิพร บริหารพานิช     
6   655430106 นางสาวดวงกมล ใจพรมเมือง     
7   655430107 นายสรสิทธิ์ พึ่งศรี     
8   655430108 นายธนพันธ์ วิญญายอม     
9   655430109 นางสาวสุรีพร สุวรรณเขตต์     
10   655430110 นายกรกานต์ คันธะชุมภู