มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6554302   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ