มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6555201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655520101 นางสาวพรสินี ใจยะ     
2   655520102 นางสาวมัยโมนา -     
3   655520105 นางสาวอัจฉริยา พวงมะลิ