มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6558201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   655820101 นางสาวจุฑาทิพย์ เกนการ     
2   655820102 นางสาวมณฑิตา ดำรงวรรณ์     
3   655820103 นางสาวปริศนา -     
4   655820105 นางสาวเจนจิรา ฉายาไพรวัลย์     
5   655820106 นางสาวปนัดดา ชันษา     
6   655820107 นายมงคลชัย ชัยชนะโยธินวัชร     
7   655820108 นายสรัล ชุ่มสวัสดิ์     
8   655820109 นายธันยา สมฤทธิ์     
9   655820110 นายภาณุวัฒน์ ศิริเมืองมูล     
10   655820111 นางสาวมุกดา คีรีวิชิต     
11   655820112 นายศุภกรณ์ กันธรักษา     
12   655820113 นายสุรศักดิ์ โคสันเทียะ     
13   655820114 นางสาวสุภาวิดา พัฒนคามเขต     
14   655820115 นางสาวณิชนันทน์ แก้วปาเฟือย     
15   655820116 นางสาวจันทกานต์ ปิ่นสุวรรณ     
16   655820117 นางสาวสุทธิชา อินต๊ะยา     
17   655820118 นางสาวธนาภา จุมพล     
18   655820119 นางสาวสุธิดา คีรีบวร     
19   655820120 นางสาววันนิษา แสงผ่อง     
20   655820121 นายธนดล เมืองหล้า     
21   655820122 นางสาวศุภิสรา บุญทะ     
22   655820123 นางสาวกุลรัตน์ ลอยฟ้าเจริญสุข