มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6561501   สาขาวิชา วิชาชีพครู

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   656150101 นางสาวทิพย์ลดา อยู่เกษม     
2   656150102 นางสาวจินตนา นิลละเอียด     
3   656150103 นายนนทวัฒน์ จุลบุตร     
4   656150104 นางสาวจริยาพร โหมดไทย     
5   656150105 นางสาวกรรัตน์ คำดา     
6   656150106 นายชิษณุชา มณีจักร     
7   656150107 นางสาวกาญจนา การุณ     
8   656150108 นางสาวเทียนทิพย์ กสิกรณ์     
9   656150109 นายเรืองฤทธิ์ กุลชัย     
10   656150110 นางสาวเบญจภรณ์ ธิป๋า     
11   656150111 นางสาวภัทราพร ทองอิ้ม     
12   656150112 นายณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร     
13   656150113 นางสาวสุพัชรี มากกุญชร     
14   656150114 นางสาววรรณวิษา กระต่ายเทศ     
15   656150115 นายศุภกิตติ์ สรชัย     
16   656150116 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนหลวง     
17   656150117 นางสาวสิริลักษณ์ กลิ่นเมือง     
18   656150118 นายภานุพงศ์ ทรงทัน     
19   656150119 นางสาวจุฑามาศ ทองด้วง     
20   656150120 นางสาวสุดารัตน์ อินเลี้ยง     
21   656150121 นางสาวนภัสกร สีกล่อม     
22   656150122 นางสาวสุนิสา กัลเกตุ     
23   656150123 นายสุรศักดิ์ นาคเสนสิน     
24   656150124 นางสาววริญญา หมื่นเจิง     
25   656150125 นางสาวฐิตาพร วงศ์สว่าง     
26   656150126 นายศิวกร อยู่ปาน     
27   656150127 นางสาวสิริยากร เจริญรัตน์     
28   656150128 นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์ยิ้ม     
29   656150129 นายวราเทพ กมลวิบูลย์     
30   656150130 นางสาวอนัญไพลิน รังสีทิมลอย     
31   656150131 นางสาวชื่นกมล หนองหลวง