มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6561502   สาขาวิชา วิชาชีพครู

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   656150201 นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น     
2   656150202 นางสาวหนึ่งฤทัย เหล็กทอง     
3   656150203 นางสาวนิศารัตน์ ยอดโปร่ง     
4   656150204 นายเฉลิมพงษ์ หลั่งแร่     
5   656150205 นางสาวรินสา วัลลังกา     
6   656150206 ว่าที่ร้อยตรีวณิชยา สังสุด     
7   656150207 นายจิระพงศ์ ศุกกรีรักษ์     
8   656150208 นางสาวนรารัตน์ ทักท้วง     
9   656150209 นางสาวเจนจิรา มะลิลอ     
10   656150210 นายนเรศ รุ่งกระจ่าง     
11   656150211 นางสาวปนัดดา อาเทศ     
12   656150212 นางสาวคณาธิป ตินะคัด     
13   656150213 นางสาวศศิกานต์ ศิริมา     
14   656150214 นางสาวกฤติญา เจาะจง     
15   656150215 นายจตุพล วัลลิภากร     
16   656150216 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด     
17   656150217 นายธีรดนย์ ชาหว้า     
18   656150218 นางสาวรสพร เกษกาญจนานุช     
19   656150219 นายนัทธพงศ์ ทัพขาว     
20   656150220 นางรำเพย ดำดี     
21   656150221 นายณัฐนนท์ เสือคล้าย     
22   656150222 นางสาวสุชาดา ม่วงเก่า     
23   656150223 นายสนธยา นีลี     
24   656150224 นางสาวขวัญหทัย ใจสะอาด     
25   656150225 นางสาวกุลธิดา พรมมา     
26   656150226 นางสาวดวงแก้ว แก้วเนย     
27   656150227 นายวรากร เพิ่มอุสาห์     
28   656150228 นางสาวชลธิชา ชูเลิศ     
29   656150229 นางสาวสาวิตรี อ้นป้อม     
30   656150230 นายธวัชชัย ฉิมมาลี     
31   656150231 นางสาวทักษพร ค้ำคุณ