มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6561503   สาขาวิชา วิชาชีพครู

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   656150301 นางสาวกมลชนก กองตุ้ย     
2   656150302 นางสาววนัชพร สุทวา     
3   656150303 นางสาวปาลิตา ประจวบจำเริญ     
4   656150304 นางสาวปิยธิดา แก้วขันธ     
5   656150305 นายณัชพล ชุ่มเย็น     
6   656150306 นางสาวประทานพร มระกรณ์     
7   656150307 นายภทรพล บัวผัด     
8   656150308 นายวิวัฒน์ มูลสุข     
9   656150309 นางสาวชนานันท์ หอมจิตร     
10   656150310 นายวีระพันธุ์ เที่ยงรัตน์     
11   656150311 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี     
12   656150312 นางสาวพรนิภา นำยศ     
13   656150313 นางสาวน้ำฝน หลิมผึ้ง     
14   656150314 นายรัชชานนท์ คำชู     
15   656150315 นางสาวพัชราภรณ์ บุญทั่ง     
16   656150316 นางสาวพิชามญชุ์ ใฝ่มะโนธรรม     
17   656150317 นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์     
18   656150318 นางสาวธิญากรณ์ พ่วงพี     
19   656150319 นางสาวเปรมสุดา ประดิษฐนุช     
20   656150320 นางสาวนิภาพร จันทร์กล่ำ     
21   656150321 นางสาวศุภราภรณ์ จูเปีย     
22   656150322 นางสาวพรวิไล ผาวันดี     
23   656150323 นายวัชพล คำโฉม     
24   656150324 นางสาวชลลดา เอี่ยมทอง     
25   656150325 นางสาวระพีพร กล้วยน้อย     
26   656150326 นายสหชัย เชยเหมือนจันทร์     
27   656150327 นางสาวอุษา จันทร์นพคุณ     
28   656150328 นางสาวนรินทร์พร เรืองวงษ์     
29   656150329 นางสาวสมจิตร เสือคำรณ     
30   656150330 นายอภิชาติ คงประจักษ์     
31   656150331 นางสาวชลกร รอดสุวรรณ