มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6561504   สาขาวิชา วิชาชีพครู

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   656150401 นางสาวศิรินภา ศรีอินทร์     
2   656150402 นางสาวเสาวนีย์ พงษ์โสภณ     
3   656150403 นายธีระรัฎฐ์ อินทสิทธิ์     
4   656150404 นางสาวสุพัตรา ยอดเกตุ     
5   656150405 นางสาวอัณตา โตขำ     
6   656150406 นางสาวสุพัชรี เสมาทอง     
7   656150407 นางสาวสุจิตรา จาดย่านขาด     
8   656150408 นางสาวมณีรัตน์ มณีสาย     
9   656150409 นายวุฒิชัย ดวงจันทร์     
10   656150410 นางสาวรัตนาภรณ์ คำไวย์     
11   656150411 นางสาวจิตติมา แมลงภู่     
12   656150412 นางสาวพัชรีภรณ์ ขัดคำวงค์     
13   656150413 นางสาวสุพัตรา คมขัน     
14   656150414 นางสาวศิริพร ริดนุด     
15   656150415 นายจตุพงศ์ เขียวแก้ว     
16   656150416 นายกฤษณรักษ์ อินทนุ     
17   656150417 นางปุณยนุช โพธิ์อ่วม     
18   656150418 นายณัฏฐ์ดนัย อยู่สมบูรณ์     
19   656150419 นางสาวบุษยามาศ สุขศาสตร์     
20   656150420 นางสาวขวัญฤทัย อินทะโชติ     
21   656150421 นายอนุสรณ์ ธิกรณ์     
22   656150422 นางสาวมัสยา พลเชี่ยว     
23   656150423 นางสาวกนกวรรณ สุกสาด     
24   656150424 นางสาวภัทรภร คำดอนใจ     
25   656150425 นายณัฐภัทร์ ไชยวุฒิ     
26   656150426 นางสาวกรรณิการ์ เอมโอฐ     
27   656150427 นางสาวอุษา ศรีภุมมา     
28   656150428 นายวุฒิพงศ์ เนียมแนม     
29   656150429 นางสาวนนทวรรณ เลื่องปุ้ย     
30   656150430 นายพัฒนพงษ์ สืบสำราญ     
31   656150431 นางสาวสุนิสา แสงทอง