มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6561505   สาขาวิชา วิชาชีพครู

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   656150501 นางสาววิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที     
2   656150502 นางสาวจันทร์จิรา วงศ์แก้ว     
3   656150503 นางสาวณัฏฐา บุบผา     
4   656150504 นายฐาปณัฐ ปุ่มเพ็ชร์     
5   656150505 นางสาวปิยาพัชร ยังสนอง     
6   656150506 นางสาวธนพร ประสม     
7   656150507 นายศรันย์ จันแสน     
8   656150508 นางสาวเบญจวรรณ สุดไทย     
9   656150509 นางสาวอภิสรา ตันมี     
10   656150510 นางสาวอรพรรณ พรพิพัฒน์     
11   656150511 นายภูริณัฐ ยาระปา     
12   656150512 นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา     
13   656150513 นางสาวชญาภรณ์ สมจิตร     
14   656150514 นางสาวอัมพวรรณ แจ้งเจน     
15   656150515 นายณภัทร นิมิตสถิตธรรม     
16   656150516 นางสาวอรทัย ป้องพั้ว     
17   656150517 นางสาวณัฏฐ์นรี ยาวิใจ     
18   656150518 นางสาวชัญญาพิชญ์ พุ่มแฟง     
19   656150519 นายสุทธิพงษ์ อนุสรณ์ประดิษฐ์     
20   656150520 นางสาวธนพร เมืองลี     
21   656150521 นางสาววาทินี ทัศสวัสดิ์     
22   656150522 นายอร่าม ศรีพาลี     
23   656150523 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก     
24   656150524 นางสาวอมรรัตน์ อุดทา     
25   656150525 นายพงศธร ชูกะนันท์     
26   656150526 นางสาววิสาขา เปกไธสง     
27   656150527 นางสาวฐิตาภา พลแก้ว     
28   656150528 นายโกสินทร์ เพ็งสลุด     
29   656150529 นางสาวฐิติยาพร มุ้ยแก้ว     
30   656150530 นางสาวกานต์มณี ทวีพันธ์     
31   656150531 นายกิตติภัฎ เทพารักษ์