สรุปการจัดแผนการเรียนโดยแยกเป็นกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
12 หน่วยกิต ครบหลักสูตร 1691001Uภาษาพม่าพื้นฐาน3(3-0-6)1/2562
1551001Uภาษาอังกฤษพื้นฐาน3(3-0-6)1/2561
1551002Uภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)2/2561
1691002Uภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)2/2562
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
6 หน่วยกิต ครบหลักสูตร 3501001Uการพัฒนาภาวะผู้นำ3(3-0-6)2/2562
1631001Uสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า3(3-0-6)1/2562
กลุ่มสังคมศาสตร์ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
6 หน่วยกิต ครบหลักสูตร 3541001Uการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)1/2563
3591002Uเศรษฐกิจพอเพียง3(3-0-6)1/2561
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
6 หน่วยกิต ครบหลักสูตร 5501001Uเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)1/2561
4121006Uโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน3(2-2-5)2/2561
กลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
กลุ่มวิชาแกน/เฉพาะบังคับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
12 หน่วยกิต ครบหลักสูตร5721102Uฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2561
5721103Uเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น3(2-2-5)1/2561
4121403Uคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)1/2561
4121404Uหลักสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2562
กลุ่มวิชาแกน/เฉพาะเลือก รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
กลุ่มวิชาเอกบังคับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
51 หน่วยกิต ครบหลักสูตร5721401Uดิจิตอลเบื้องต้น3(2-2-5)2/2561
5722303Uหลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)1/2562
5722304Uการออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2562
5722401Uไมโครคอนโทรลเลอร์3(2-2-5)1/2562
5722403Uสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ3(2-2-5)1/2562
5723303Uเครือข่ายไร้สาย3(2-2-5)1/2563
5723304Uการโปรแกรมบนเครือข่าย3(2-2-5)1/2563
5723402Uระบบควบคุมอัตโนมัติ3(2-2-5)2/2563
5723403Uระบบฝังตัว3(2-2-5)1/2563
5723503Uสัมมนาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2563
5724101Uภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการนำเสนอ3(2-2-5)1/2564
5724302Uความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ3(2-2-5)2/2563
5724502Uโครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3(2-2-5)1/2564
4121601Uพื้นฐานซอฟต์แวร์3(2-2-5)2/2561
4122201Uระบบฐานข้อมูล3(2-2-5)2/2562
4122801Uภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2563
4123602Uเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล3(2-2-5)2/2561
กลุ่มวิชาเอกเลือก รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
24 หน่วยกิต ครบหลักสูตร5722104Uการบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์3(2-2-5)2/2563
5723103Uการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์3(2-2-5)1/2561
5724401Uวิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น3(2-2-5)2/2563
4122203Uการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล3(2-2-5)2/2562
4123301Uการวิเคราะห์และออกแบบระบบ3(2-2-5)2/2562
4123306Uการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ3(2-2-5)1/2563
4123710Uการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่3(2-2-5)1/2563
4123715Uเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน3(2-2-5)1/2562
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
6 หน่วยกิต ครบหลักสูตร5724503Uเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์1(90)1/2564
5724504Uการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์5(450)2/2564
กลุ่มวิชาเลือกเสรี รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
6 หน่วยกิต ครบหลักสูตร4123801Uจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์3(2-2-5)1/2564
4124704Uหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)1/2564
กลุ่มวิชาเสริมทักษะ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. เทอม
8 หน่วยกิต ครบหลักสูตร1550001Yเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 12(2-0)2/2561
1550002Yเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 22(2-0)1/2562
1550003Yเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 32(2-0)2/2562
1550004Yเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 42(2-0)1/2563