2554-2-002  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(Bachelor of Education Program in Music Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1241103w
( )
3 เอกบังคับ 1241103W ทฤษฏีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
( Music Fundamentals )
3(3-0)
4 เอกบังคับ 1241104W ทฤษฎีดนตรีสากล 1
( Music Theory 1 )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1241301W ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
( Thai Plucked Performance 1 )
2(0-4-2)
6 เอกบังคับ 1241302W ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
( Thai Plucked Performance2 )
2(0-4-2)
7 เอกบังคับ 1241303W ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
( Thai String Performance1 )
2(0-4-2)
8 เอกบังคับ 1241304W ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
( Thai String Performance 2 )
2(0-4-2)
9 เอกบังคับ 1241305W ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
( Thai Melodic Percussion Performance1 )
2(0-4-2)
10 เอกบังคับ 1241306W ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
( Thai Melodic Percussion Performance2 )
2(0-4-2)
11 เอกบังคับ 1241307W ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1
( Thai Wind Performance1 )
2(0-4-2)
12 เอกบังคับ 1241308W ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2
( Thai Wind Performance2 )
2(0-4-2)
13 เอกบังคับ 1241309W ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
( Thai Singing Performance1 )
2(0-4-2)
14 เอกบังคับ 1241310W ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
( Thai Singing Performance2 )
2(0-4-2)
15 เอกบังคับ 1241311W ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
( Woodwind Performance 1 )
2(0-4-2)
16 เอกบังคับ 1241312W ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
( Woodwind Performance 2 )
2(0-4-2)
17 เอกบังคับ 1241313W ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
( Brass Performance 1 )
2(0-4-2)
18 เอกบังคับ 1241314W ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
( Brass Performance 2 )
2(0-4-2)
19 เอกบังคับ 1241315W ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
( String Performance 1 )
2(0-4-2)
20 เอกบังคับ 1241316W ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
( String Performance 2 )
2(0-4-2)
21 เอกบังคับ 1241317W ปฏิบัติกีตาร์ 1
( Guitar 1 )
2(0-4-2)
22 เอกบังคับ 1241318W ปฏิบัติกีตาร์ 2
( Guitar 2 )
2(0-4-2)
23 เอกบังคับ 1241319W ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
( Keyboard Performance 1 )
2(0-4-2)
24 เอกบังคับ 1241320W ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
( Keyboard Performance 2 )
2(0-4-2)
25 เอกบังคับ 1241321W ปฏิบัติขับร้องสากล 1
( Voice Performance 1 )
2(0-4-2)
26 เอกบังคับ 1241322W ปฏิบัติขับร้องสากล 2
( Voice Performance 2 )
2(0-4-2)
27 เอกบังคับ 1241323W ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
( Percussion Performance 1 )
2(0-4-2)
28 เอกบังคับ 1241324W ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
( Percussion Performance 2 )
2(0-4-2)
29 เอกเลือก 1241330W ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
( Thai Ensemble Performance1 )
1(0-2-1)
30 เอกเลือก 1241331W ปฏิบัติรวมวงสากล1
( EnsemblePerformance1 )
1(0-2-1)
31 เอกบังคับ 1242101W ประวัติดนตรีไทย
( History of Thai music )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1242102W ทฤษฎีดนตรีสากล 2
( Music Theory 2 )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1242103W ประวัติดนตรีตะวันตก
( History of Western music )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1242105W หลักการบันทึกและอ่านโน้ตสากล
( Listenning Reading and Writing Notes )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1242201W ทำนองเพลงไทย
( Melodic Elements in Thai Music )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1242202W หลักการขับร้องเพลงไทย
( Principle Thai Vocal Music )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1242203W ลักษณะและประเภทเพลงไทย
( Classification of Thai Music )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 201 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ