2555-1-008  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Bachelor of Science Program in Environmental Sciences)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4002251V ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 4011103V ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Physics and Laboratory )
4(3-3-7)
16 แกน/ครู บังคับ 4021103V เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-7)
17 แกน/ครู บังคับ 4031103V ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Laboratory )
4(3-3-7)
18 เอกบังคับ 4061101V พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Environmental Science Foundation )
3(2-2)
19 เอกบังคับ 4061102V โลกศาสตร์สภาวะแวดล้อม
( Environmental Earth Science )
3(2-2)
20 เอกบังคับ 4061103V นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
( Environmental Ecology )
3(2-2)
21 เอกบังคับ 4062101V จุลชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( Microbiology and Laboratory )
3(2-2)
22 เอกบังคับ 4062102V เคมีสิ่งแวดล้อม
( Environmental Chemistry )
3(2-2)
23 เอกบังคับ 4062103V การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
( Land Use Planning )
3(2-2)
24 เอกบังคับ 4062104V การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
( Map and Aerial PhotographyInterpretation )
3(2-2)
25 เอกบังคับ 4062105V เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Environmentai Economics )
3(3-0)
26 เอกบังคับ 4062106V จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
( Environmental Microbiology )
3(2-2)
27 เอกบังคับ 4062107V หลักการจัดการลุ่มน้ำ
( Principles of Watershed Management )
3(2-2)
28 เอกเลือก 4062201V
( )
29 เอกเลือก 4062204V
( )
30 เอกเลือก 4062208V
( )
31 เอกเลือก 4062212V
( )
32 เอกเลือก 4062216V
( )
33 เอกเลือก 4062301V
( )
34 เอกเลือก 4062302V
( )
35 เอกเลือก 4062303V สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
( Toxicity and Environmental Impact )
3(2-2)
36 เอกเลือก 4062304V
( )
37 เอกเลือก 4062305V
( )
ทั้งหมด 121 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ