2559-3-003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ(Bachelor of Science Program in Geoinformatics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 2541101U ภูมิศาสตร์กายภาพ
( Physical Geography )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 2541102U ภูมิศาสตร์มนุษย์
( Human Geography )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 2541103U ธรณีสัณฐานวิทยา
( Geomorphology )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2541202U แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
( Maps and Maps Interpretation )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 2541203U การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ
( Aerial Photo Interpretation )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 2541204U ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
( Geography of Tourism )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 2541301U พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
( Development and Thoughts of Geography and Geoinformatics )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 2541303U คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ
( Mathematics for Geoinformatics )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2541304U ภาษาอังกฤษสำหรับภูมิสารสนเทศ
( English for Geoinformatics )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2542201U ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
( Analytical Geography of Thailand )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 2542203U ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
( Settlement Geography )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 2542204U ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
( Economic Geography )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 2542302U ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Geographic Information System )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู บังคับ 2542303U การรับรู้จากระยะไกล
( Remote Sensing )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 2542304U ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก
( Global Positioning System )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู บังคับ 2542306U สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ
( Statistic and Quantitative Techniques inGeoinformatics )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 2542307U เทคนิคการสำรวจภาคสนามสำหรับงานภูมิสารสนเทศ
( Field Techniques for Geoinformatics )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 2542308U การออกแบบและการทำแผนที่ดิจิตอล
( Design and Digital Cartography )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 2542309U ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ
( English for Academic Geoinformatics )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 2543202U ชีวภูมิศาสตร์
( Biogeography )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 2543203U ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำปิง
( Geography of Ping River Basin )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 2543204U โฟโตแกรมเมตรี
( Photogrammetry )
3(2-2-5)
25 แกน/ครู บังคับ 2543401U การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Application to Geographic Information )
3(2-2-5)
26 แกน/ครู บังคับ 2543402U การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
( Application to Remote Sensing Technology )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 2543403U การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ
( Database Management and Geoinformatics )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2543404U ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
( Research Method in Geoinformatics )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 2543406U ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
( Geoinformatics for Natural Resources Management and Integrated Environment )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 2543413U ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
( Geoinformatics for Natural Disaster )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 2543414U การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
( Land Use and Land Cover Planning )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 2543415U ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
( Geoinformatics for Watershed Management )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2543416U การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
( Geoinformatics Web Service )
3(2-2-5)
34 แกน/ครู บังคับ 2544404U บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการท้องถิ่น
( Integration of Geoinformatic Technologyfor Local Management )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 2544405U ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน
( Urban Geography and Planning )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 2544406U แบบจำลองทางพื้นที่
( Spatial Modeling )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 2544407U ภูมิสารสนเทศเพื่อการสร้างนโยบายและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
( Geoinfomatics for Policy and Planning, Local Development and Social Sustainability )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 97 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ