2562-1-023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1191601T เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Technology Digital for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1192306T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Primary School )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1192307T การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
( Problem Solving in Mathematics )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1192401T ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( English for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1192602T การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
( Learning Management in STEM Education )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1193201T การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1193301T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( Learning Management in Mathematics for Secondary School )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1193302T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
( Learning Management in Mathematics for High School )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1193303T การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
( Learning Management in Mathematical Skills and Processes )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1193701T การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
28 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
29 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
30 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
31 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 125 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ