2562-2-011  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)(Bachelor of Education Program in General Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1203510T สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
( Science Seminar and Science Teaching )
2(1-2-3)
3 เอกบังคับ 1203511T การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Science Learning in Secondary Education Level )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 1203512T โครงงานและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
( Project and Science Camp Activity )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1203513T การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( Research to Develop Science Learning Process )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
7 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
8 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
9 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
10 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
11 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
12 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
13 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
14 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
15 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
16 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
17 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
18 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
19 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
22 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
26 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
27 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
28 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
30 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
32 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
33 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
34 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
35 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
36 สังคม 2521001T โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
37 สังคม 2521002T อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 94 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ