2564-4-008  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 3534107S การวิเคราะห์ทางการเงิน
( Financial Analysis )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 3534108S การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
( Financial Risk Management )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 3534111S การเงินสำหรับธุรกิจชุมชน
( Finance for Community Business )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 3534112S การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
( Business Cost Planning and Analysis )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 3534113S การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
( Financial Policy and Strategic Planning )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 3534301S การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
( Technical Analysis )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู บังคับ 3541101S หลักการตลาด
( Principles of Marketing )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 3541302S การค้าสมัยใหม่
( Modern Trade )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 3542105S พฤติกรรมผู้บริโภค
( Consumers Behaviour )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 3542106S การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
( Service and Tourism Marketing )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 3542201S การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
( Advertising and Sales Promotion )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 3542202S การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
( Integrated Marketing Communications )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 3542204S การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า
( Branding and Brand Communication )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 3542405S การจัดการการขาย
( Sales Management )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 3542406S การตลาดทางตรง
( Direct Marketing )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 3542503S การตลาดดิจิทัล
( Digital Marketing )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3542509S การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
( Marketing Analytics for Decision Making )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 3543104S การตลาดบริการ
( Services Marketing )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 3543107S การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
( Community and Local Marketing )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 3543109S การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
( Social and Environment Marketing )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 3543201S การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
( Consumer Relation Management )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 3543202S ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
( English for Marketing )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 3543204S กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
( Social Media Marketing Strategy )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 3543301S การจัดการการตลาด
( Marketing Management )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3543305S การจัดกิจกรรมทางการตลาด
( Event Marketing )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 3543306S การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
( Product Design Development )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 3543308S การวางแผนการตลาด
( Marketing Planning )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 3543407S การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
( Integrated Marketing Channels Management )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 3543501S โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
( Software Package and Application for Marketing )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 3543601S การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
( Sales Forecasting and Price Management )
3(2-2-5
32 เอกบังคับ 3544103S การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
( International and Global Marketing )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 3544905S การตลาดจำลอง
( Dummy Marketing )
3(2-2-5)
34 แกน/ครู บังคับ 3561101S องค์การและการจัดการ
( Organization and Management )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 3561601S การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
( Modern Office Management )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 3562201S ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
( English for Business Management )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 3562202S การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
( Creating a Business and Entrepreneurship )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 193 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ