กรุณากรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้งาน
User Account :
รหัสผ่าน
Password :
 
     
 

หมายเหตุ

การเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา
- รหัสผู้ใช้งาน เช่น 5413201XX
- รหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด เช่น 11/12/XX
การเข้าใช้งานสำหรับอาจารย์
- รหัสผู้ใช้ เช่น 17499001148XX
- รหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด เช่น 111225XX

 

 
 
  คู่มือการใช้งาน
- นักศึกษา
- อาจารย์
  ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม- สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบขอรับได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
- กรณีลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล โทร. 055-706555 ต่อ 1477,1478,1479
สถิติการเข้าใช้บริการ