*หมายเหตุ

การเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา

- รหัสผู้ใช้งาน เช่น 5413201XX

- รหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด เช่น 11/12/XX

การเข้าใช้งานสำหรับอาจารย์

- รหัสผู้ใช้ เช่น 17499001148XX

- รหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด เช่น 111225XX