เลขเรียกอ้างอิง คำอธิบายชื่อแบบฟอร์มคำร้อง ดาวน์โหลด
TABIAN1 แบบฟอร์มใบลา
TABIAN2 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
TABIAN3 แบบฟอร์มขอใบรับรอง
TABIAN4 แบบฟอร์มขอถอนเงินบำรุงการศึกษา
TABIAN5 แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารแทน
TABIAN6 แบบฟอร์มคำร้องขอเลื่อนสอบและขอสอบปลายภาค
TABIAN7 แบบฟอร์มคำร้องขอคืน-รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
TABIAN8 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง
TABIAN9 แบบฟอร์มคำร้องขออนุญาตจ่ายเงิน
TABIAN10 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 1
TABIAN11 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปแบบที่ 2
TABIAN12 แบบฟอร์มใบนำเสนอผลการเรียน
TABIAN13 แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาคปกติ
TABIAN14 แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก ภาค กศ.บป.
TABIAN15 แบบฟอร์มคำร้องขอถอนเงินคืน
TABIAN16 แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
TABIAN17 ขออนุญาตให้ I
TABIAN18 เปลี่ยนระดับจาก I

 

สถิติการเข้าใช้บริการ