2552-4-001  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(Bachlor of Arts Program in Communication Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 มนุษย์ 2051001Y สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Drama )
2(2-0-4)
3 มนุษย์ 2061001Y สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
2(2-0)
4 สังคม 2501002Y เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
2(2-0-4)
5 สังคม 2521001Y ท้องถิ่นศึกษา
( Local Community Study )
2(2-0-4)
6 สังคม 2531001Y วิถีไทย
( Thai Ways of Living )
2(2-0-4)
7 สังคม 2531002Y วิถีโลก
( Globalized Ways of Living )
2(2-0-4)
8 สังคม 2531003Y ครอบครัวและสังคม
( Family and Society )
2(2-0-4)
9 สังคม 2541001Y มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
( Human being, Community andEnvironment )
2(2-0-4)
10 สังคม 2551001Y การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
( Thai Local Administration )
2(2-0-4)
11 สังคม 2561001Y ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
2(2-0-4)
12 แกน/ครู บังคับ 3001103Y การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
( Development of Personality forCommunication Arts )
3(2-2)
13 แกน/ครู บังคับ 3003101Y การวิจัยนิเทศศาสตร์
( Research in Communication Arts )
3(2-2)
14 ปฏิบัติ 3003801Y การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
( Perparation for Professional Experiencin Communication Arts )
2(90)
15 ปฏิบัติ 3004801Y ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
( Field Experience in Communication Arts )
5(450)
16 แกน/ครู บังคับ 3011101Y หลักนิเทศศาสตร์
( )
3(3-0)
17 แกน/ครู บังคับ 3011103Y ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
( )
3(4-0)
18 แกน/ครู บังคับ 3012101Y กฏหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
( Laws and Ethice of Mass Communication )
3(3-0)
19 เอกเลือก 3012204Y การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
( Persuasive Communication )
3(2-2)
20 เอกเลือก 3013102Y สื่อมวลชนกับสังคม
( Mass Media and Society )
3(2-2)
21 เอกเลือก 3013103Y การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
( Inter- )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 3013103Y การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
( Interpretation of Current Affairsfor Communication )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 3013105Y สังคมวิทยาการสื่อสาร
( Sociology of Communication )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 3013105Y สังคมวิทยาการสื่อสาร
( Sociology of Communication )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 301310Y
( )
26 แกน/ครู บังคับ 3013202Y การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( Communication in Rural Development )
3(2-2)
27 เอกเลือก 3021101Y ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
( Fundamentals of Printed Matter )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 3021102Y หลักวารสารศาสตร์
( Principle of Journalism )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 3022302Y ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
( Information System for Jouralism )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 3023101Y เทคโนโลยีการพิมพ์
( Printing Technology )
3(3-0)
31 แกน/ครู บังคับ 3023201Y การสื่อข่าวเบื้องต้น
( Basic News Reporting )
3(2-2)
32 เอกบังคับ 3023202Y การสื่อข่าวขั้นสูง
( Advanced News Reporting )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 3023203Y การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
( Creative Writing in Journalism )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 3023205Y การเขียนบทความและสารคดี
( Article and Feature Writing )
3(2-2)
35 เอกเลือก 3023206Y การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
( News Translation English News Writing )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 3023302Y การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับงานวารสารศาสตร์
( Computer Information Technology and Application for Journalism )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 3023401Y การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( Printed Media )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 121 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ