ลำดับ หลักสูตร รายละเอียด
1 2555-1-003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2555-1-003 Bachelor of Science Program in Chemistry
รายละเอียด
2 2555-1-004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2555-1-004 Bachelor of Science Program in Biology
รายละเอียด
3 2555-1-005 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2555-1-005 Bachelor of Science Program in Physics
รายละเอียด
4 2555-1-006 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2555-1-006 Bachelor of Science Program in Agricultural Technology
รายละเอียด
5 2555-1-007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2555-1-007 Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
รายละเอียด
6 2555-1-008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555-1-008 Bachelor of Science Program in Environmental Sciences
รายละเอียด
7 2555-1-009 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2555-1-009 Bachelor of Science Program in Computer Science
รายละเอียด
8 2555-1-010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2555-1-010 Bachelor of Science Program in Public Health
รายละเอียด
9 2555-1-011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2555-1-011 Bachelor of Science Program in Mathematics
รายละเอียด
10 2556-1-001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556-1-001 Bachelor of Science Program in Information Technology
รายละเอียด
11 2559-1-021 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2559-1-021 Bachelor of Education Program in Chemistry
รายละเอียด
12 2559-1-031 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559-1-031 Bachelor of Science Program in Mathematics
รายละเอียด
13 2559-1-032 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2559-1-032 Bachelor of Science Program in Chemistry
รายละเอียด
14 2559-1-033 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559-1-033 Bachelor of Science Program in Environmental Science
รายละเอียด
15 2559-1-034 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2559-1-034 Bachelor of Science Program in Public Health
รายละเอียด
16 2560-1-001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2560-1-001 Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
รายละเอียด
17 2560-1-002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2560-1-002 Bachelor of Science Program in Computer Science
รายละเอียด
18 2560-1-003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560-1-003 Bachelor of Science Program in Information Technology
รายละเอียด
19 2560-1-007 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2560-1-007 Bachelor of Science Program in Biology
รายละเอียด
20 2560-1-008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2560-1-008 Bachelor of Science Program in Physics
รายละเอียด
21 2562-1-020 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี)
2562-1-020 Bachelor of Education Program in Chemistry
รายละเอียด
22 2562-1-023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2562-1-023 Bachelor of Science Program in Mathematics
รายละเอียด
23 2564-1-010 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2564-1-010 Bachelor of Science Program in Public Health
รายละเอียด
24 2564-1-012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
2564-1-012 Bachelor of Science Program in Food Innovation and Business
รายละเอียด
25 2564-1-011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2564-1-011 Bachelor of Science Program in Science
รายละเอียด
26 2563-1-003 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4ปี)
2563-1-003 Bachelor of Education Program in Education
รายละเอียด
27 2565-1-001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2565-1-001 Bachelor of Science Program in Computer Science
รายละเอียด
28 2565-1-002 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2565-1-002 Bachelor of Science Program in Information Technology
รายละเอียด
29 2565-1-008 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2565-1-008 Bachelor of Science Program in Chemistry
รายละเอียด
30 2559-2-000 การศึกษาทั่วไป
2559-2-000 General Education
รายละเอียด
31 2562-2-022 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
2562-2-022 Graduate Diploma Program in Teaching Profession
รายละเอียด
32 2562-2-001 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี)
2562-2-001 Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
รายละเอียด
33 2563-2-002 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี)
2563-2-002 Bachelor of Education Program in Chinese
รายละเอียด
34 2561-2-002 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
2561-2-002 Doctor of Philosophy Program in Administration and Development Strategy
รายละเอียด
35 2561-2-003 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
2561-2-003 Master of Arts Program in Administration and Development Strategy
รายละเอียด
36 2561-2-001 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561-2-001 Master of Education Program in Educational Administration
รายละเอียด
37 2562-2-004 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2562-2-004 Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
รายละเอียด
38 2557-2-007 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557-2-007 Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
รายละเอียด
39 2562-2-011 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี)
2562-2-011 Bachelor of Education Program in General Science
รายละเอียด
40 2562-2-012 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี)
2562-2-012 Bachelor of Education Program in Mathematics
รายละเอียด
41 2562-2-013 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี)
2562-2-013 Bachelor of Education Programin English
รายละเอียด
42 2562-2-014 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี)
2562-2-014 Bachelor of Education Program in Social Studies
รายละเอียด
43 2562-2-015 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4ปี)
2562-2-015 Bachelor of Education Program in Physical Education
รายละเอียด
44 2562-2-016 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4ปี)
2562-2-016 Bachelor of Education Program in Computer
รายละเอียด
45 2562-2-017 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี)
2562-2-017 Bachelor of Education Program in Thai
รายละเอียด
46 2562-2-018 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี)
2562-2-018 Bachelor of Education Program in Elementary Education
รายละเอียด
47 2555-2-001 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2555-2-001 Bachelor of Education Program in Chinese
รายละเอียด
48 2555-2-002 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
2555-2-002 Bachelor of Education Program in Elementary Education
รายละเอียด
49 2559-2-014 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
2559-2-014 Bachelor of Education Program in Physical Education
รายละเอียด
50 2559-2-015 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2559-2-015 Bachelor of Education Program in Chinese
รายละเอียด
51 2559-2-016 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2559-2-016 Bachelor of Education Program in Thai
รายละเอียด
52 2559-2-017 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2559-2-017 Bachelor of Education Program in English
รายละเอียด
53 2559-2-018 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2559-2-018 Bachelor of Education Program in General Science
รายละเอียด
54 2559-2-019 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2559-2-019 Bachelor of Education Program in Social Studies
รายละเอียด
55 2559-2-009 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
2559-2-009 Bachelor of Education Program in Elementary Education
รายละเอียด
56 2559-2-010 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2559-2-010 Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
รายละเอียด
57 2559-2-011 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559-2-011 Bachelor of Education Program in Mathematics
รายละเอียด
58 2559-2-012 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2559-2-012 Bachelor of Education Program in Computer
รายละเอียด
59 2554-2-001 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2554-2-001 Bachelor of Education PrograminEnglish
รายละเอียด
60 2554-2-002 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2554-2-002 Bachelor of Education Program in Music Education
รายละเอียด
61 2554-2-003 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2554-2-003 Bachelor of Education Program in Mathematics
รายละเอียด
62 2554-2-004 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2554-2-004 Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
รายละเอียด
63 2554-2-005 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2554-2-005 Bachelor of Education Program in Social Studies
รายละเอียด
64 2554-2-006 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2554-2-006 Bachelor of Education Program in General Science
รายละเอียด
65 2554-2-007 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2554-2-007 Bachelor of Education Program in Computer Education
รายละเอียด
66 2554-2-008 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
2554-2-008 Bachelor of Education Program in Physical Education
รายละเอียด
67 2554-2-009 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2554-2-009 Bachelor of Education Program in Thai Language
รายละเอียด
68 2554-3-010 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2554-3-010 Bachelor of Arts Program in Thai Language
รายละเอียด
69 2554-3-011 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2554-3-011 Bachelor of Arts Program in Social Development
รายละเอียด
70 2554-3-012 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554-3-012 Bachelor of Public Administration
รายละเอียด
71 2554-3-013 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
2554-3-013 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
รายละเอียด
72 2554-3-014 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2554-3-014 Bachelor of Laws Program
รายละเอียด
73 2559-3-001 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2559-3-001 Bachelor of Laws Program
รายละเอียด
74 2559-3-002 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559-3-002 Bachelor of Public Administration
รายละเอียด
75 2559-3-003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
2559-3-003 Bachelor of Science Program in Geoinformatics
รายละเอียด
76 2559-3-004 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
2559-3-004 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts
รายละเอียด
77 2559-3-005 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2559-3-005 Bachelor of Arts Program in Social Development
รายละเอียด
78 2559-3-006 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2559-3-006 Bachelor of Arts Program in Library and Information Science
รายละเอียด
79 2559-3-007 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2559-3-007 Bachelor of Arts Program in Chinese
รายละเอียด
80 2559-3-008 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2559-3-008 Bachelor of Arts Program in Thai
รายละเอียด
81 2555-3-012 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์
2555-3-012 Bachelor of Science Program in Geographic Information Science
รายละเอียด
82 2555-3-013 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์
2555-3-013 Bachelor of Arts Program in Library and Information Science
รายละเอียด
83 2555-3-014 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2555-3-014 Bachelor of Arts Program in Chinese
รายละเอียด
84 2555-3-015 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2555-3-015 Bachelor of Arts Program in English
รายละเอียด
85 2559-3-013 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2559-3-013 Bachelor of Education Program in Music Education
รายละเอียด
86 2559-3-035 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2559-3-035 Bachelor of Arts Program in English
รายละเอียด
87 2562-3-019 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี)
2562-3-019 Bachelor of Education Program in Music Education
รายละเอียด
88 2564-3-002 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2564-3-002 Bachelor of Laws Program
รายละเอียด
89 2564-3-003 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564-3-003 Bachelor of Public Administration Program
รายละเอียด
90 2564-3-004 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2564-3-004 Bachelor of Arts Program in Thai
รายละเอียด
91 2564-3-005 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2564-3-005 Bachelor of Arts Program in English
รายละเอียด
92 2564-3-007 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2564-3-007 Bachelor of Arts Program in Social Development
รายละเอียด
93 2564-3-006 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
2564-3-006 Bachelor of Arts Program in Chinese
รายละเอียด
94 2562-3-021 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี)
2562-3-021 Bachelor of Education Program in Library and Information Studies
รายละเอียด
95 2564-3-014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2564-3-014 Bachelor of Science Program in Geographical Technology
รายละเอียด
96 2565-3-004 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)
2565-3-004 Bachelor of Education (Art Education)
รายละเอียด
97 2565-4-006 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2565-4-006 Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
รายละเอียด
98 2565-4-007 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2565-4-007 Bachelor of Arts Program in Tourism Industry
รายละเอียด
99 2560-4-009 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2560-4-009 Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
รายละเอียด
100 2564-4-008 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2564-4-008 Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
รายละเอียด
101 2564-4-009 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2564-4-009 Bachelor of Accounting Program
รายละเอียด
102 2559-4-030 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2559-4-030 Bachelor of Business Administration Program in Marketing
รายละเอียด
103 2560-4-005 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2560-4-005 Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
รายละเอียด
104 2560-4-006 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2560-4-006 Bachelor of Economics Program in Business Economics
รายละเอียด
105 2559-4-026 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559-4-026 Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
รายละเอียด
106 2559-4-027 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2559-4-027 Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking
รายละเอียด
107 2559-4-028 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2559-4-028 Bachelor of Business Administration Program in General Management
รายละเอียด
108 2552-4-001 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2552-4-001 Bachlor of Arts Program in Communication Arts
รายละเอียด
109 2552-4-002 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2552-4-002 Bachelor of Arts Program In Tourism Industry
รายละเอียด
110 2559-4-020 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2559-4-020 Bachelor of Accountancy Program
รายละเอียด
111 2555-4-016 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2555-4-016 Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
รายละเอียด
112 2555-4-017 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2555-4-017 Bachelor of Business Administration Program in General Management
รายละเอียด
113 2555-4-018 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2555-4-018 Bachelor of Business Administration Program in Marketing
รายละเอียด
114 2555-4-019 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
2555-4-019 Bachelor of Economics Program in Finance and Fiscal Economics
รายละเอียด
115 2555-4-020 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2555-4-020 Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking
รายละเอียด
116 2555-4-021 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2555-4-021 Bachelor of Accountancy Program
รายละเอียด
117 2555-4-022 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2555-4-022 Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel
รายละเอียด
118 2555-4-023 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2555-4-023 Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts
รายละเอียด
119 2555-5-024 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2555-5-024 Bachelor of Technology Program in Energy Technology
รายละเอียด
120 2555-5-025 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2555-5-025 Bachelor of Technology Program in Industrial Product Design and Development
รายละเอียด
121 2555-5-026 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2555-5-026 Bachelor of Technology Program in Computer Technology
รายละเอียด
122 2555-5-027 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
2555-5-027 Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
รายละเอียด
123 2555-5-028 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
2555-5-028 Bachelor of Technology Program in Logistics Management Technology
รายละเอียด
124 2554-5-015 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2554-5-015 Bachelor of Technology Program in Industrial Electrical Technology
รายละเอียด
125 2559-5-022 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
2559-5-022 Bachelor of Technology Program in Product Design Technology
รายละเอียด
126 2559-5-023 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2559-5-023 Bachelor of Technology Program in Energy Technology
รายละเอียด
127 2559-5-024 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
2559-5-024 Bachelor of Technology Program in Electrical Engineering Technology
รายละเอียด
128 2559-5-025 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
2559-5-025 Bachelor of Technology Program in Electronics Computer
รายละเอียด
129 2552-5-003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิกส์และการจัดการ
2552-5-003 Bachelor of Science Program in Logistics Technology and Management
รายละเอียด
130 2558-5-001 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
2558-5-001 Bachelor of Technology Program in Construction Technology
รายละเอียด
131 2559-5-029 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2559-5-029 Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
รายละเอียด
132 2560-5-004 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560-5-004 Bachelor of Science Program in Computer Technology
รายละเอียด
133 2562-5-005 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2562-5-005 Bachelor of Technology Program in Energy Technology
รายละเอียด
134 2562-5-006 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
2562-5-006 Bachelor of Technology Program in Electrical Engineering Technology
รายละเอียด
135 2562-5-007 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
2562-5-007 Bachelor of Technology Program in Civil Engineering Technology
รายละเอียด
136 2562-5-008 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
2562-5-008 Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Graphic Design
รายละเอียด
137 2562-5-009 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2562-5-009 Bachelor of Technology Program in Smart Electronics
รายละเอียด
138 2565-5-005 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2565-5-005 Bachelor of Technology Program in Industrial Technology
รายละเอียด
139 2564-5-013 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2564-5-013 Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
รายละเอียด
140 2565-5-003 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2565-5-003 Bachelor of Science Program in Computer Technology
รายละเอียด
141 2563-8-001 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2563-8-001 Bachelor of Nursing Science Program
รายละเอียด

 

สถิติการเข้าใช้บริการ