2555-1-011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1001001W ภาษาไทยสำหรับครู
( Thai Language for teacher )
2(1-2-3)
2 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 1003001W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
5 ปฏิบัติ 1004002W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1004003W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
7 แกน/ครู บังคับ 1005001W ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
( Comprehensive of  professionalteachers knowledge )
2(2-0-4)
8 แกน/ครู บังคับ 1005002W ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
( Comprehensive of Specific subject knowledge )
2(2-0-4)
9 ปฏิบัติ 1005004W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(540)
10 แกน/ครู บังคับ 1005101W ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู เลือก 1012002W การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management )
2(1-2-3)
12 แกน/ครู บังคับ 1012101W การศึกษาและความเป็นครู
( Education and Self Actualization forTeachers )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1022001W การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Design and SchoolCurriculum Development )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1022002W การจัดการเรียนรู้
( Principle of Learning Management )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1032201W นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and InformationTechnology in Education )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู เลือก 1033202W การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Medias Texts Construction )
2(1-2-3)
17 แกน/ครู บังคับ 1043001W การวัดและประเมินผลการศึกษา
( Educational Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู บังคับ 1043002W การวิจัยทางการศึกษา
( Educational Research )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู เลือก 1044001W การวิจัยในชั้นเรียน
( Classroom Research )
2(1-2-3)
20 แกน/ครู บังคับ 1052001W จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
21 แกน/ครู บังคับ 1063002W การบริหารจัดการในสถานศึกษา
( Administration in School )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 1083001W การศึกษาแบบเรียนรวม
( Inclusive Education )
2(2-0-4)
23 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
24 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
25 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 1531001V
( )
29 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
32 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
33 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
34 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
35 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
ทั้งหมด 185 รายการ : 6 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ