2567-2-005  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1191601R เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Technology Digital for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1192301R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
( Organizing Integrated Mathematical Learning )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1192306R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Primary School )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1192311R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Measurement and Evaluation in Mathematics )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1192317R การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
( Problem Solving in Mathematics )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1192411R ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( English for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1192711R เกมคณิตศาสตร์
( Mathematical Games )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1193201R สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
( Statistics for Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1193202R การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
( Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1193301R การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Secondary School )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1193302R การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
( Learning Management in Mathematical Skills and Processes )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1193311R โครงงานคณิตศาสตร์
( Mathematics Projects )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1193701R การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1193711R การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
( Mathematical Activities )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1194311R ประมวลสาระความรู้วิชาคณิตศาสตร์
( Comprehensive of Mathematics knowledge )
3(3-0-6)
28 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
29 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
30 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
31 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
32 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
33 เอกบังคับ 4091101R หลักคณิตศาสตร์
( Principle of Mathematics )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 4091102R ฟังก์ชันและเรขาคณิตวิเคราะห์
( Function and Analytic Geometry )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4091201R แคลคูลัส 1
( Calculus 1 )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 68 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ