2564-3-004  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Arts Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ภาษาและการสื่อสาร 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
2 ภาษาและการสื่อสาร 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
3 ภาษาและการสื่อสาร 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
4 ภาษาและการสื่อสาร 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
5 ภาษาและการสื่อสาร 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
6 ภาษาและการสื่อสาร 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
7 ภาษาและการสื่อสาร 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
8 ภาษาและการสื่อสาร 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
9 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
10 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001202S มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
11 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
12 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
13 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
14 ความเป็นพลเมืองและพลโลก 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
15 เทคโนโลยี 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
16 เทคโนโลยี 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
17 เทคโนโลยี 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
18 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
19 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
20 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
21 วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 21 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ