2564-3-004  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Arts Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1531101S ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
2 เอกเลือก 1541101S คำและสำนวนไทย
( Words and Idioms in Thai )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 1541102S วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Poetry Evolution )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1541103S หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
( Principles of Reading and Writing in Thai Words )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1541107S การออกเสียงภาษาไทย
( Thai Pronunciation )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 1541201S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
( Thai for Communication and Information Retrieval )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1541202S ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
( Art of Language for Communication )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 1541203S ภาษาไทยธุรกิจ
( Thai Language in Business )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1541205S หลักการฟังและการพูด
( Principles of Listening and Speaking )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1541208S การพูดเพื่อสังคม
( Social Speaking )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 1541209S การเขียนเพื่อการสื่อสาร
( Writing for Communication )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 1541401S วรรณกรรมศึกษา
( Thai Literary Studies )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1542101S ลักษณะภาษาไทย
( Characteristics of Thai Language )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1542106S วิวัฒนาการภาษาไทย
( Evolution of Thai Language )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1542201S การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Reading for Special Purpose )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 1542203S การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Writing for Special Purpose )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1542204S ศิลปะการอ่านออกเสียง
( Art of Oral Reading )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1542206S การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Writing Poetry )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1542207S การเขียนสารคดี
( Feature Writing )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1542208S การอ่านตีความ
( Reading for Interpretation )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1542209S หลักการเขียน
( Principles of writing )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1542210S ภาษากับวัฒนธรรม
( Language and Culture )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1542211S ประดิษฐการทางภาษา
( Language Invention )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1542212S การย่อความ
( Summary )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1542213S การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
( Reading for life and Society Development )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1542214S ภาษาราชการไทย
( Thai Official Language )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1542301S อักษรไทย
( Thai Alphabet )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1542304S วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย
( Evolution of Thai Literature )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542401S วรรณกรรมวิจารณ์
( Literary Criticism )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1542402S วรรณกรรมนิราศ
( Nirat Literature )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1542403S วรรณกรรมประวัติศาสตร์
( Historical Literature )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1542404S คีตวรรณกรรมศึกษา
( A Study of Thai Songs )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1542405S แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
( Thoughts from Literature )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1542408S วรรณกรรมมรดก
( Literary Heritage )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1542409S คติชนวิทยา
( Folklore )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 96 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ