2565-1-008  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(Bachelor of Science Program in Chemistry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 แกน/ครู บังคับ 4013201S อุณหพลศาสตร์
( Thermodaynamics )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 4021103S เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-6)
7 แกน/ครู บังคับ 4021112S กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
( Law and Chemical Safety )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 4021121S ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี
( Mathematical Methodology for Chemists )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 4021122S ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Physics and Laboratory )
4(3-3-6)
10 แกน/ครู บังคับ 4021123S ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Laboratory )
4(3-3-6)
11 เอกเลือก 4022131S การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
( Computer Applications in Chemistry )
2(1-3-2)
12 เอกบังคับ 4022201S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Inorganic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
13 เอกบังคับ 4022301S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
14 เอกเลือก 4022304S สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
( Spectroscopy of Organic Chemistry )
2(1-3-2)
15 เอกบังคับ 4022401S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
16 เอกบังคับ 4022501S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
17 เอกบังคับ 4022601S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
( Analytical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
18 เอกบังคับ 4022602S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
( Analytical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
19 เอกเลือก 4022611S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 1 )
2(1-3-2)
20 เอกเลือก 4023141S ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี
( English for Chemists )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4023202S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Inorganic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
22 เอกบังคับ 4023302S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Organic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
23 เอกบังคับ 4023402S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
( Physical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
24 เอกเลือก 4023502S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 2
( Biochemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
25 เอกเลือก 4023612S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 )
2(1-3-2)
26 เอกเลือก 4023752S เคมีอุตสาหกรรม
( Industrial Chemistry )
4(3-3-6)
27 ปฏิบัติ 4023902S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
( Preparation of Field Experiences in Chemistry )
2(180)
28 ปฏิบัติ 4023903S เตรียมสหกิจศึกษาเคมี
( Preparation of Cooperative Education in Chemistry )
1(90)
29 เอกบังคับ 4023905S โครงการวิจัยทางเคมี
( Research Project in Chemistry )
2(0-4-2)
30 เอกบังคับ 4023906S ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
( Research Methodology in Chemistry )
2(2-0-4)
31 เอกเลือก 4024306S เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและปฏิบัติการ
( Natural Products Chemistry and Laboratory )
4(3-3-6)
32 เอกเลือก 4024729S การควบคุมการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมี
( Controlling and Auditing the Quality of Chemical Products )
1(0-3-0)
33 เอกบังคับ 4024902S สัมมนาเคมี
( Seminar in Chemistry )
1(0-2-1)
34 ปฏิบัติ 4024903S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
( Field Experiences in Chemistry )
5(450)
35 ปฏิบัติ 4024904S สหกิจศึกษาเคมี
( Cooperative Education in Chemistry )
6(540)
ทั้งหมด 58 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ