2565-1-008  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(Bachelor of Science Program in Chemistry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ปฏิบัติ 4024904S สหกิจศึกษาเคมี
( Cooperative Education in Chemistry )
6(540)
3 เอกเลือก 4024924S วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมี
( Modern science in chemistry )
3(2-2-5)
4 แกน/ครู บังคับ 4091401S แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
( Calculus and Analytical Geometry 1 )
3(3-0-6)
5 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
6 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
7 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
8 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
9 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
10 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
11 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
12 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
13 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
14 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
15 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
16 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
17 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
18 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
19 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
20 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
21 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
22 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
23 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
24 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
25 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 58 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ