2564-3-007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(Bachelor of Arts Program in Social Development)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 2531105S ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
( Sociology Theories )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 2531106S ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
( Anthropology Theories )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 2531107S วัฒนธรรมเศรษฐกิจชุมชน
( Local Culture Economy )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2531203S ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
( Local Wisdom and Knowledge Management for Innovation Invention )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 2531206S วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
( Culture and Community Development )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 2531208S ครอบครัวและการสร้างสังคมสุขภาวะ
( Family and Social Well-Being )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 2531209S สังคมวิทยาการพัฒนา
( Sociology of Development )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 2531303S แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
( Social Development Concept and Theory )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 2531305S การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
( Strengthening of Local Community Organization )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 2532102S ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา
( Ethnicity and Development )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2532104S คนชายขอบกับการพัฒนา
( Marginalized People and Social Developme )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2532107S ทุนทางสังคม
( Social Capital )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 2532108S มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
( Cultural Anthopology )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 2532109S การกลายเป็นเมือง
( Urbanization )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 2532110S สุขภาวะสังคม
( Social Well-Being )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2532111S การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
( Communication for Social Development )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 2532201S ประชากรกับการพัฒนาสังคม
( Population and Social Development )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 2532204S สังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาสังคม
( Social Work and Social Development )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 2532209S การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
( Human Resource Development )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2532309S การพัฒนาแบบยั่งยืน
( Sustainable Development )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 2532902S กระบวนการและเทคนิคการทำงานพัฒนาสังคม
( Process and Technique for Social Development )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 2533101S ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสุขภาวะ
( Social Problems and Well-being Developme )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 2533102S การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
( Social and Cultural Change )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 2533204S สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
( Community Socio Economic Situation )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 2533205S ความเหลี่อมล้าทางสังคมและความยากจน
( Social Inequality and Poverty )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 2533304S การพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
( Well-being Development of Specific Group )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 2533309S การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
( Literary Criticism Social Sciences )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 2533402S องค์กรประชาสังคม
( Civil Society Development )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 70 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ