2564-3-007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(Bachelor of Arts Program in Social Development)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 2533902S ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
( English for Literature Reading on SocialSciences )
3(2-2-5)
3 แกน/ครู บังคับ 2533903S ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
( Social Science Research Methodology )
3(2-2-5)
4 แกน/ครู บังคับ 2533904S สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์
( Statistics and Applied Computer for Social Science Research )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 2533905S นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
( Communication Innovation for Social Development )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 2534307S นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
( Public Policy and Strategic Planning for Social Development )
3(3-0-6)
7 ปฏิบัติ 2534801S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
( Preparation for Professional Experience Practice in Social Development )
2(90)
8 ปฏิบัติ 2534802S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม
( Professional Experience Practice in Social Organizations )
5(450)
9 ปฏิบัติ 2534803S การเตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation for Cooperative Education )
1(45)
10 ปฏิบัติ 2534804S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
11 เอกบังคับ 2534901S ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์
( English for Academic Writing on Social Sciences )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 2534903S สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม
( Seminar in Social Development Problems )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 3594107S เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Economics )
3(3-0-6)
14 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
27 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
28 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
29 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
30 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
31 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
32 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
33 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
34 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ