2559-5-023  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน(Bachelor of Technology Program in Energy Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
10 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
11 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
14 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
19 มนุษย์ 1631001U สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1661001U ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 1691001U ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1691002U ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 2011001U สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 2051001U สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 2061001U สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
26 สังคม 2501001U ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
27 สังคม 2501003U จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
28 สังคม 2501004U สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
29 สังคม 2501005U กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
30 สังคม 2521001U โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
31 สังคม 2521002U อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
32 สังคม 2541001U มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
33 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
34 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
35 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 91 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ