2559-5-023  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน(Bachelor of Technology Program in Energy Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 3501001U การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
4 มนุษย์ 3501003U การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts of Socializing )
3(3-0-6)
5 สังคม 3501004U การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
6 สังคม 3531001U การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001U การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 สังคม 3591002U เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
9 วิทย์-คณิต 4001002U วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
10 วิทย์-คณิต 4001003U การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4071001U สุขภาพและสุขอนามัย
( Health and Health Care )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4091001U คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4091003U คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
14 วิทย์-คณิต 4121001U คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Computer and Information Technology )
3(2-2-5)
15 วิทย์-คณิต 4121005U การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 4121006U โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
( Package Software for Application )
3(2-2-5)
17 วิทย์-คณิต 5001001U เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(3-0-6)
18 วิทย์-คณิต 5071001U อาหารเพื่อสุขภาพ
( Food for Health )
3(3-0-6)
19 วิทย์-คณิต 5501001U เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
( Technology in Daily Life )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5751101U พลังงานทดแทน
( Renewable Energy )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 5751102U เครื่องมือวัดและการวัดทางด้านพลังงาน
( Instruments and Measurement of Energy )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 5751103U ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการสืบค้น
( English for Communication and Search )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 5751104U ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Safety )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5751301U พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
( Energy and Environmental Impact )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5751401U เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5752107U วัสดุศาสตร์พลังงาน
( Materialsfor Energy )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 5752108U ไฟฟ้าประยุกต์เพื่อการจัดการพลังงาน
( Electrical Apply for Energy Management )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5752201U การเปลี่ยนรูปพลังงาน
( Energy Conversion )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 5752202U ระบบสะสมพลังงาน
( Energy Storage System )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 5752203U เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
( Biomass Energy Technology )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 5752204U เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
( Solar Energy Technology )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 5752205U เทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ำ
( Wind and Hydro Energy Technology )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 5752207U เทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ
( Bio Fuels Energy Technology )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 5752210U เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
( AlternativeEnergy Technology )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5753103U การถ่ายเทความร้อน
( Heat Transfer )
3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 5753104U ภาษาอังกฤษสำหรับพลังงาน
( English for Energy )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 5753105U การตรวจประเมินและการอนุรักษ์พลังงาน
( Energy Audit and Energy Conservation )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 91 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ