2567-2-009  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Computer)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1181116R การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
( Program Design and Development )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1181117R คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Mathematics for Computer Teachers )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1181118R การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphics Design )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1181216R การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Computer Programming for Education )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1181217R สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
( Computer Architecture and Operating System )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1181218R การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
( Multimedia Design and Animation )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1182117R ระบบการจัดการฐานข้อมูล
( Database Management System )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1182118R โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
( Data Structures and Algorithms )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1182216R การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
( System Analysis and Design )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1182217R การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Media Production and Development )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1182218R การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
( Java Programming Language )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1183120R การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object Oriented Programming )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1183121R การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
( Designing and Technology for Computer Teacher )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1183122R ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( Computer Network )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1183123R การศึกษาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
( Education of Basic Electtical and Electronics )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1183124R โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
( Software Applications of Education )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1183125R ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
( Educational Information System )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1183220R ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( English for Computer Teachers )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1183221R การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
( Mobile Application and Design )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1183222R ซ่อมประกอบและบำรุงคอมพิวเตอร์
( Computer Repair and Maintenance )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1183224R วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
( Computer Learning Management Science )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1183225R ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์
( Education of Basic Electtical and Electronics )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1183226R วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
( Big Data Analytics )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 68 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ