2567-2-011  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Social Studies)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 เอกเลือก 1231202R หลักสังคมวิทยา
( Sociology )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1231301R ภูมิศาสตร์กายภาพ
( Physical Geography )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1231303R ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
( Thailand Geography )
2(1-2-3)
17 เอกเลือก 1231402R เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
( Thai and World Economy )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1231501R ประวัติศาสตร์ไทย
( Thai History )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1231506R ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
( History of Rattanakosin )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1231603R กฎหมายเบื้องต้น
( Principles of Laws )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1231701R ศาสนศึกษา
( Religious Studies )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1231702R ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา
( Jataka, Disciples, Important Persons in Buddhism )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1232304R สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
( Environment and Populations Studies )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1232305R ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
( World Region Geography )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1232402R เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Economics )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1232502R ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( History of Southeast Asia )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1232503R อารยธรรมตะวันออก
( Eastern Civilization )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1232504R อารยธรรมตะวันตก
( Western Civilization )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1232601R การเมืองการปกครองไทย
( Thai Politics )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1232602R ความเป็นพลโลก
( World Citizen and Human Right )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1232704R หลักพุทธธรรม
( Buddhadhamma )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1233101R การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
( Social Studies Curriculum Development )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1233102R วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
( Social Studies Teaching Method )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1233103R การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
( Social Studies Action Research )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1233104R การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา
( Academic Camp )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 70 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ