2565-3-004  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education (Art Education))
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101S การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
2 ปฏิบัติ 1003102S การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
3 ปฏิบัติ 1004103S การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
4 ปฏิบัติ 1004104S การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1022101S หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 1032101S นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1042102S การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1043102S การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1051101S จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1102101S คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1102102S การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
12 แกน/ครู บังคับ 1211101S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
13 แกน/ครู บังคับ 1212102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
14 แกน/ครู บังคับ 1212103S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
15 แกน/ครู บังคับ 1251101S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
16 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
17 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
18 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
19 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
20 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
21 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
22 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
23 เอกบังคับ 2011101S ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
( History of Western Visual Arts )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2011102S ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
( History of Thai Visual Arts )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2011201S ทฤษฎีสี
( Theory of Color )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 2011202S องค์ประกอบศิลป์
( Composition of Arts )
3(1-4-4)
27 เอกบังคับ 2011203S จิตรกรรมพื้นฐาน
( Basic Painting )
3(1-4-4)
28 เอกบังคับ 2012201S ศิลปะไทยประเพณี
( Thai Tradition Arts )
3(1-4-4)
29 เอกบังคับ 2012202S ศิลปะไทยร่วมสมัย
( Thai Contemporary Arts )
3(1-4-4)
30 เอกบังคับ 2013104S หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ
( Principles of Art Criticism )
2(2-1-4)
31 เอกบังคับ 2013201S ประติมากรรมพื้นฐาน
( Basic Sculpture )
3(1-4-4)
32 เอกบังคับ 2013202S การสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Art at the Secondary level )
2(1-2-3)
33 เอกบังคับ 2013203S การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา
( Teaching Art at the Elementary School level )
2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 2013204S พื้นฐานงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
( Basic Creative Research in Arts )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 2013205S ศิลปนิพนธ์
( Art Thesis )
4(2-4-6)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ