2565-3-004  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education (Art Education))
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 2021202S หลักการออกแบบ
( Principles of Design )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 2022201S คอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphic )
3(1-4-4)
4 เอกเลือก 2022202S ตัดต่อ-ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
( Video and Audio Editing in Computer )
3(1-4-4)
5 เอกเลือก 2023201S สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน – การ์ตูนแอนิเมชั่น
( Creative of Parody Videos - Cartoon Animation )
3(1-4-4)
6 เอกเลือก 2023202S การวาดภาพดิจิตอลเพ้นท์
( Digital Painting )
3(1-4-4)
7 เอกเลือก 2024201S ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
( Character and Invention )
3(1-4-4)
8 เอกเลือก 2024202S การสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์
( Creative Art Crafts )
3(1-4-4)
9 เอกเลือก 2024203S เทคนิคการถ่ายภาพ
( Technique in Photography )
3(1-4-4)
10 เอกเลือก 2024204S ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
( Asian Arts and culture )
3(3-0-6)
11 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
12 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
13 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
14 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
15 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
19 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
24 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
25 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
26 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
27 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
28 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
29 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
30 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
31 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 64 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ