2555-2-002  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(Bachelor of Education Program in Elementary Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1001001V ภาษาไทยสำหรับครู
( Thai Language for Teacher )
2(1-2-3)
2 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 1003001V การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
5 ปฏิบัติ 1004002V การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1004003V การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
7 แกน/ครู บังคับ 1005001V ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
( Comprehensive of ProfessionalTeachers Knowledge )
2(2-0-4)
8 แกน/ครู บังคับ 1005002V ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
( Comprehensive of Specific Subject Knowledge )
2(2-0-4)
9 ปฏิบัติ 1005004V การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(540)
10 แกน/ครู บังคับ 1005101V ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู เลือก 1012002V การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management )
2(1-2-3)
12 แกน/ครู บังคับ 1012101V การศึกษาและความเป็นครู
( Education and Self Actualization forTeachers )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู เลือก 1013001V การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
( Classroom Management and Environmentfor Learning )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1022001V การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Design and SchoolCurriculum Development )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1022002V การจัดการเรียนรู้
( Learning Management )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู เลือก 1031101V เทคโนโลยีสำหรับครู1
( Technology for Teachers 1 )
1(0-2-1)
17 แกน/ครู เลือก 1031102V เทคโนโลยีสำหรับครู2
( Technology for Teachers 2 )
1(0-2)
18 แกน/ครู บังคับ 1032201V นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and Information Technologyin Education )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู เลือก 1033102V
( )
20 แกน/ครู เลือก 1033202V การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Media and Text Construction )
2(1-2-3)
21 แกน/ครู เลือก 1033203V นวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation )
2(1-2-3)
22 แกน/ครู บังคับ 1043001V การวัดและประเมินผลการศึกษา
( Educational Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู บังคับ 1043002V การวิจัยทางการศึกษา
( Educational Research )
3(2-2-5)
24 แกน/ครู เลือก 1044001V การวิจัยในชั้นเรียน
( Classroom Research )
2(1-2-3)
25 แกน/ครู เลือก 1044002V การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation Research andDevelopment )
2(1-2-3)
26 แกน/ครู บังคับ 1051005V จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
27 แกน/ครู บังคับ 1052001V จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
28 แกน/ครู เลือก 1052002V ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
( Theories and Group Dynamics Practice )
2(1-2)
29 แกน/ครู เลือก 1053002V จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
( Adolescence Guidance Psychology )
2(2-0-4)
30 แกน/ครู บังคับ 1063002V การบริหารจัดการในสถานศึกษา
( Administration in School )
3(3-0-6)
31 แกน/ครู บังคับ 1083001V การศึกษาแบบเรียนรวม
( Inclusive Education )
2(2-0-4)
32 แกน/ครู เลือก 1083002V การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
( Provision of Early Intervention Services )
2(2-0-4)
33 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
34 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1261101V ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
( Thai Language for Elementary SchoolTeachers )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 135 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ